Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden mufiQue, augustus 2017
 

1.      Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: mufiQue) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en mufiQue.
1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mufiQue en alle namen waaronder hij/zij handelt. (mufiQue, mufiQue graphic & multimedia design, mufiQue ICT, Almelo lifestyle event, Folieshop Twente)
1.3       Offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan mufiQue verstrekte gegevens waarop mufiQue de offerte baseert.
1.4       Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.
1.5       De algemene voorwaarden in artikel 11 tot en met 16 gelden specifiek voor webshop orders.

 

2.      De uitvoering van de overeenkomst

2.1       MufiQue spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende vormgever kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal mufiQue de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2       De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door mufiQue mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan mufiQue aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3       Een door mufiQue opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4       Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a.        het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b.        het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c.         het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5       Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6       Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2.7       Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan mufiQue meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3       Inschakelen van derden

3.1       Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan mufiQue, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2       Wanneer mufiQue op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan mufiQue namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3       Wanneer bij de uitvoering van de opdracht mufiQue volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of -diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4       Wanneer mufiQue, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5       De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met mufiQue derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de mufiQue. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6       MufiQue is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door mufiQue zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. MufiQue kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

4       Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1       Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht-op de resultaten uit de opdracht komen toe aan mufiQue. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend mufiQue daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2       Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3       MufiQue heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van mufiQue het resultaat zonder vermelding van de naam van mufiQue openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4       Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door mufiQue tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van mufiQue, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5       Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch mufiQue jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

5.      Gebruik van het resultaat

5.1       Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met mufiQue, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2       Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3       Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. MufiQue kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4       In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft mufiQue recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5       Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a.        vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b.        indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c.         ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6       MufiQue heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

6.      Honorarium en kosten

6.1       MufiQue heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2       Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die mufiQue voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3       Wanneer mufiQue door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door mufiQue gehanteerde honorariumtarieven. MufiQue zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4       Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan mufiQue kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. MufiQue zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

7.      Betaling en opschorting

7.1       Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2       Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van mufiQue totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan mufiQue op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan mufiQue zijn voldaan.
7.3       Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.
7.4       MufiQue draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag mufiQue overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5       MufiQue mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 7 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer mufiQue door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

8.      Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1       Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door mufiQue, of wanneer mufiQue de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van mufiQue redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2       De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door mufiQue op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3       Zowel mufiQue als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4       Wanneer de werkzaamheden van mufiQue bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van mufiQue blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

9.      Garanties en vrijwaringen

9.1       MufiQue garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. MufiQue garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2       Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever mufiQue of door mufiQue bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van mufiQue jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3       De opdrachtgever vrijwaart mufiQue voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10.   Aansprakelijkheid

10.1     MufiQue dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2     MufiQue is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan mufiQue toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van mufiQue voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3     Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van mufiQue, is de aansprakelijkheid van mufiQue beperkt tot het honorarium van mufiQue voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan mufiQue uitkeert. Het bedrag waarvoor mufiQue in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

11.   Herroepingsrecht

11.1     Op de producten van mufiQue die vallen onder de noemer “maatwerk”, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Op alle overige producten is het herroepingsrecht wel van toepassing.
11.2     Producten of diensten die, naast artikel 11.1, uitgesloten zijn van herroepingsrecht;
a.        Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b.        Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst
c.         Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
d.        Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e.        De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.
11.3     De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
11.4     De in lid 11.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.        als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MufiQue mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.        als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
11.5     Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
11.6     De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 11.5.
11.7     De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als mufiQue hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
11.8     Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan mufiQue.
11.9     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 11.7 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) mufiQue. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. MufiQue heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
11.10   De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door mufiQue verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.11   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
11.12   De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als mufiQue aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de afnemer de kosten voor terugzending niet te dragen.
11.13   Als mufiQue de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
11.14   MufiQue vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door de afnemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 10 werkdagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij mufiQue aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
11.15   MufiQue maakt gebruikt voor terugbetaling verrekening op openstaande facturen. Mocht er geen factuur open staan, dan wordt de terugbetaling per banktransactie voldaan. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.

12.   Aanbod webshop

12.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
12.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden mufiQue niet.
12.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

13.   Prijsbepaling webshop

13.1     De prijsbepaling voor de webshop geldt uitsluitend voor de producten en diensten die worden verkocht in de webshop van mufiQue of een van haar handelende namen.
13.2     Gedurende het aanbod van het product kunnen prijzen worden gewijzigd.
13.3     De in het aanbod van producten of diensten in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

14.   Overeenkomst webshop

14.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 13, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
14.2     Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt mufiQue langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door mufiQue is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
14.3     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft mufiQue passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal mufiQue daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
14.4     MufiQue kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien mufiQue op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
14.5     MufiQue zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
-           het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
-           de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
-          de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
-           de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
-           de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
-           indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

15.   Levering en uitvoering webshopproducten/-diensten

15.1     MufiQue zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
15.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan mufiQue kenbaar heeft gemaakt.
15.3     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 12 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
15.4     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen. Dit geschiedt per verrekening op openstaande facturen of, wanneer dit niet het geval is, per banktransactie.
15.5     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij mufiQue tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan mufiQue bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

16.   Betaling webshop

16.1     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
16.2     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
16.3     De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
16.4     Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door mufiQue is gewezen op de te late betaling en mufiQue de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW.
16.5     Wanneer de afnemer in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

17.   Overige bepalingen

17.1     Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan mufiQue wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
17.2     Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met mufiQue gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van mufiQue.
17.3     Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden mufiQue of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
17.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
17.5     De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
17.6     Op de overeenkomst tussen mufiQue en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar mufiQue is gevestigd, dit ter keuze van mufiQue, kennis van geschillen tussen mufiQue en opdrachtgever.
11.7     Op overeenkomsten tussen mufiQue en de afnemer/consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.   Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/afnemer/opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/afnemer/opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 


19.   Identiteit mufiQue

19.1     MufiQue handelt onder de volgende namen:
mufiQue
                                   mufiQue graphic & multimedia design
                                   mufiQue ICT
                                   Almelo Lifestyle Event
                                   Folieshop Twente
19.2     Vestigingsadres/Factureringsadres:
                                   Jan Duikerstraat 42
                                   7605DN Almelo
19.3     Bezoekadres
                                   Plesmanweg 13
                                   7602PD Almelo
                                   (Pand mini-opslag, linkerzijde)
19.4     Telefoonnummers
                                   mufiQue graphic & multimedia design  085-0438328
                                   mufiQue ict                                                 085-0438323
                                   Folieshop Twente                                        085-0438326
                                   Almelo Lifestyle event                                085-0438320
19.5     Emailadressen
                                   info@mufiQue.com
                                   info@folieshoptwente.nl
19.6     KVK
                                   57314594
19.7     BTW-identificatienummer
                                   NL212851810B01
 
 
 
Opgemaakt augustus 2017, te Almelo door mufiQue.